Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op al de bezoekers van website www.yellowflex.com (hierna te noemen Yellowflex). De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Yellowflex kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en de gegevens eigendom zijn en blijven van Yellowflex De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door auteursrechten, evenals door rechten intellectuele eigendom, beschermd. Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn beschermde handelsbenamingen of geregistreerde merken.

Elke totale of gedeeltelijke reproductie, onder welke vorm ook, van de inhoud van Yellowflex, van de merknamen, de logo\'s en de databanken, is strikt verboden. Wil de bezoeker deze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet de bezoeker hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yellowflex verkrijgen.

Hyperlink naar Yellowflex

De bezoeker mag op de eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Yellowflex. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Yellowflex moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag de bezoeker alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Yellowflex.

Links naar sites beheerd door derden

Voor zover Yellowflex links bevat naar sites beheerd door derden, werden deze alleen ter informatie van de bezoeker aangebracht. Yellowflex controleert noch deze websites, noch de informatie die er zich op bevindt. Yellowflex kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert helemaal niet een samenwerkingsverband tussen Yellowflex en de derde.

Aansprakelijkheid van Yellowflex.

Yellowflex neemt alle mogelijke voorzorgen opdat de informatie die op haar site geplaatst wordt, volledig en correct zou zijn. Deze informatie wordt gegeven "zoals zij is". Indien de informatie op de website onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Yellowflex daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Yellowflex gaat alsdusdanig geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie aan in verband met de producten of diensten die op of via Yellowflex aangeboden wordt.

Yellowflex zal niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de informatie die op haar site opgenomen wordt. Yellowflex oefent geen controle of invloed uit op de manier waarop de bezoeker de informatie aanwendt. Yellowflex wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade, waaronder verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door, of in verband staan met het gebruik van deze inlichtingen. Yellowflex zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, nadelen of onkosten die ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in de gepubliceerde documenten zouden kunnen voortvloeien.

Beschikbaarheid

Yellowflex is permanent toegankelijk onder voorbehoud van eventuele defecten en noodzakelijke onderhoudsinterventies. Niettemin behoudt Yellowflex zich het recht voor om deze toegang op elk moment op te schorten, om welke reden ook. Yellowflex zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade die of het nadeel dat zou kunnen voortvloeien uit het onderbreken van haar Internetdiensten.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Yellowflex zijn verstrekt. Ook zal Yellowflex zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

Cookies

Yellowflex kan gebruik maken van cookies waardoor data afkomstig van Yellowflex bewaard wordt op de harde schijf van de bezoeker. Dit systeem wordt gebruikt met het oog op het controleren van de identiteit en teneinde de bezoeker een vlottere toegang tot de website te garanderen. In de browser van de klant kan deze mogelijkheid uitgeschakeld worden.

Google Analytics cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die we verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Toepasselijk recht

Elk geschilpunt dat uit het gebruik van Yellowflex voortvloeit, valt onder de Nederlandse wetgeving.